ข่าวประชาสัมพันธ์ / TGO เสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงผ่านหลักสูตร ปธส. รุ่น 10 ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนและตามหลักธรรมาภิบาล
website
TGO เสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงผ่านหลักสูตร ปธส. รุ่น 10 ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนและตามหลักธรรมาภิบาล
3 ตุลาคม 2023